Наука

Викладачі та аспіранти кафедри активно займаються науково-дослідною роботою, виконуючи комплексну науково-дослідну тему “Формування фінансового механізму сталого розвитку України” (номер державної реєстрації 0110U008613), науковий керівник д. е. н., проф. Упродовж 2015–2016 рр. викладачами кафедри під керівництвом д.е.н., професора Кириленко О.П. проводилися наукові дослідження на замовлення ТОВ “Добробуд” і ПП “ДТ “Газсервіс”.
За час існування кафедри опубліковано понад 50 підручників і навчальних посібників, 300 методичних розробок, понад 100 монографій.

Підручники:
1. Юрій С.І., Стоян В.І., Мац М.Й. Казначейська система: підруч. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 590 с.
2. Юрій С.І., Шаварина М.П., Шаманська Н.В. Соціальне страхування: підруч. – Кондор, 2004. – 464 с.
3. Юрій С.І, Стоян В.І., Даневич О.С. Мац М.Й. Казначейська система: підруч. – 2-е вид. змін. й доп. – Тернопіль: Карт-бланш, 2006. – 818 с.
4. Місцеві фінанси: підруч. / за ред. О.П. Кириленко. – К.: Знання, 2006. – 677 с.
5. Фінанси: підруч. / за ред. С.І. Юрія, В.М.Федосова. – К.: Знання, 2008. – 611 с.
6. Фінанси: підруч. / за ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова. – 2-ге вид. перероб. і доповн. – К.: Знання, 2012. – 687 с.
7. Бюджетна система: підруч. / за ред. С.І. Юрія, В.Г. Дем’янишина, О.П. Кириленко. – Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – 624 с.
8. Стоян В.І. Казначейська система: підруч. / В.І. Стоян, О.С. Даневич, М.Й. Мац. [За аг. ред. Крисоватого А.І.]. – 3-тє вид. змін. й доп. – К.: “Центр учбової літератури”, 2014. – 868 с,
9. Місцеві фінанси: підруч. / за ред. д.е.н., проф. О.П. Кириленко. – 2-е вид., доп. і перероб. – Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2015. – 448 с.
10. Бюджетний менеджмент: підруч. / за ред. В.Г. Дем’янишина, Г.В. Погріщук. – Тернопіль, Крок, 2015. – 522 с.

Навчальні посібники:
1. Юрій С.І., Бескид Й.М., Плішко І.В. та ін. Державний бюджет України: навч. посіб. – Тернопіль: ТОВ “ЦМДС”, 1998. – 277 с.
2. Казначейська система виконання бюджетів: навч. посіб. / за ред. проф. С.І.Юрія. – Тернопіль: ТАНГ, 2002. – 356 с.
3. Юрій С.І., Бескид Й.М. Бюджетна система України: навч. посіб. – К.: НІОС. 2000 – с. 400
5. Фінанси: вишкіл студії: навч. посіб. / за ред. д.е.н., проф. Юрія С.І. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 357 с.
6. Кириленко О.П. Фінанси (Теорія та вітчизняна практика): навч. посіб. – Тернопіль: Астон, 2002. – 212 с.
7. Кириленко О.П. Місцеві фінанси: навч. посіб. – Тернопіль: Астон, 2004. – 192 с.
8. Кізима Т.О., Савчук С.В. Державні фінанси в умовах демократії: навч. посіб. – Тернопіль: Воля, 2005. – 200 с.
11. Фінанси зарубіжних країн: навч. посіб. / [Кириленко О.П., Кізима Т.О., Горин В.П. та ін.]; за ред. О.П. Кириленко. – Тернопіль: Вектор, 2013. – 420 с.
13. Finance: Learner’s Guide / N.I. Karpyshyn, V.V. Perevoznyuk, V.V. Pysmennyi. – Ternopil: TNEU, 2013. – 52 p.
14. Фінанси домогосподарств: навч. посіб. [Кізима Т.О., Карпишин Н.І., Сидор І.П. та ін.]; За ред. Т.О. Кізими. – Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – 228 с.
15. Казначейська система виконання бюджету: навч. посіб. / В.І. Стоян, В.М. Русін. – Тернопіль: Астон, 2015. – 372 с.

Монографії
:
1. Кириленко О.П. Місцеві бюджети України (історія, теорія, практика): моногр. – К: НІОС, 2000. – 384 с.
2. Економічні проблеми ХХІ століття: міжнародний та український виміри: моногр. / за ред. С.І. Юрія, Є.В. Савельєва. – К.: Знання, 2007. – 595 с.
3. Кириленко О.П., Малиняк Б.С. Теорія і практика бюджетних інвестицій: моногр. – Тернопіль: Економічна думка, 2007. – 288 с.
4. Дем’янишин В.Г. Теоретична концептуалізація і практична реалізація бюджетної доктрини України: моногр. – Тернопіль: ТНЕУ, 2008. – 496 с.
5. Модернізація місцевих фінансів України в умовах економічних і соціальних трансформацій / за ред. О.П.Кириленко. – Тернопіль, 2008. – 376 с.
6. Диверсифікація доходів місцевих бюджетів: моногр. / [Луніна І.О., Кириленко О.П., Лучка А.В. та ін.]; за ред. д-ра екон. наук І.О.Луніної; НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2010. – 320 с.
7. Кізима Т.О. Фінанси домогосподарств: сучасна падигма та домінанти розвитку: моногр. / Т.О. Кізима. – К.: Знання, 2010. – 431 с.
8. Фінансові важелі подолання бідності в Україні: монограф. [О.П. Кириленко, І.І. Білоус, Б.С. Малиняк та ін.]; за ред. О.П.Кириленко. – Тернопіль: ТНЕУ, “Економічна думка” 2010.– 432 с.
10. Розвиток бюджетного процесу в умовах економічних перетворень: моногр. / за ред. С.І. Юрія., В.Г. Дем’янишина. – К.: Кондор, 2012. – 376 с.
11. Розвиток державного пенсійного страхування в умовах пенсійної реформи: моногр. / [О. П. Кириленко, О. В. Петрушка, Б. С. Малиняк та ін.]; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – 304 с.
12. Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України: моногр. / за ред. В.Г. Дем’янишина. – Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – 464 с.